Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obsah obchodních podmínek

I. Obecná ustanovení

II. Uživatelský účet

III. Obchodní podmínky pro Českou republiku

IV. Způsoby platby

V. Dodací lhůty

VI. Další ujednání

VII. Záruční a reklamační podmínky pro Českou republiku

VIII. Závěrečná ustanovení

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající je fyzická osoba Miloš Sekot, identifikační číslo 62068075, se sídlem Havlíčkova 202, 584 01 Ledeč nad Sázavou, e-mail info@knihobit.cz, telefon 566466810 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.knihobit.cz,
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.knihobit.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 3. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí u prodávajícího.
 4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 5. Spotřebitelem (dále též „kupující“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (dále taktéž „Prodávající“) nebo s ním jinak jedná.
 6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČESKOU REPUBLIKU

1. Způsoby dodání zboží a přehled cen dopravy po ČR

Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby. Objednané zboží je zasíláno přepravní společností Geis Parcel CZ s.r.o. a Českou Poštou, s. p.. Cena poštovného/dopravného je účtována podle tarifu příslušného dopravce.

2. Způsoby dodání zboží a přehled cen dopravy na Slovensko

Zboží na Slovensko zasíláme prostřednictvím přepravní společnosti Geis Parcel SK s.r.o. a FROGMAN s.r.o. (PoštaBezHranic.cz). Cena poštovného/dopravného je účtována podle tarifu příslušného dopravce.

3. Nevyzvednutí zásilky

V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další poštovné při opětovném zaslání objednávky.

IV. Způsoby platby

a) bankovním převodem

Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na účet 1017357887/6100 banky Equa Bank. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury, kterou Vám zašleme po realizaci objednávky. Platby složenkou neakceptujeme.

b) prostřednictvím systému PayPal

c) na dobírku(hotově při převzetí zboží)

Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli – přepravní společnosti.

d) hotově při osobním odběru.

V. Dodací lhůty

Odeslání objednané zásilky je zajištěno nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne připsání finanční částky na bankovní účet.

VI. Další ujednání

1. Ochrana osobních údajů

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení). Tento souhlas lze odvolat zasláním písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu prodejce. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně pak se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3. Přání kupujícího (dodatek)

Pokud kupující uvede do poznámky v objednávce speciální přání nebo jiný požadavek, vyhrazuje si Prodávající právo kdykoliv od smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného zboží.

4. Platnost cen

Cena zboží je 449 Kč za jeden balíček nebo 1215 Kč za předplatné 3 balíčků + příslušné poštovné.

VII. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO ČESKOU REPUBLIKU

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem čís. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

1. Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat prodejce. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: info@knihobit.cz (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu prodejce.

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace”

2. Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v § 2161 a dalších.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

3. Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u prodávajícího kontaktovat Prodávajícího o reklamaci telefonicky na čísle +420 566 466 810, zasláním e-mailu na info@knihobit.cz či písemně na adrese Knihobit.cz, Havlíčkova 202, Ledeč nad Sázavou 584 01.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a tomto pořídí písemný zápis
 • reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu
 • o tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4. Storno objednávky

a) storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku může kupující stornovat telefonicky na č. +420 566 466 810, případně emailem info@knihobit.cz až do chvíle, než jste informován prostřednictvím e-mailu či SMS o odeslání Vaši objednávky na Vámi uvedenou dodací adresu. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky.

b) storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku“. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího nebo v případě, že kupující opakovaně odstoupí od kupní smlouvy bez udání důvodu. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

c) odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu na vlastní náklady. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím, nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu Knihobit.cz, Havlíčkova 202, Ledeč nad Sázavou 584 01 (což je i adresa pro zaslání vraceného zboží) nebo emailem na adresu e-mail info@knihobit.cz

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:

 • Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy
 • se jedná o dodávku knih, kde Kupující porušil jejich originální obal (folie PVC, apod.)
 • je Kupující podnikatelem anebo právnickou osobou

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VIII. Závěrečná ustanovení

Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 20.5.2016. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.